po polsku

Tłumaczenia

niemiecko-polskie
polsko-niemieckie

Übersetzungen

deutsch-polnisch
polnisch-deutsch


deutsch

 


Warunki

 

Uwaga:
Poniższe warunki są tłumaczeniem z języka niemieckiego.
Obowiązująca jest zawsze wersja niemiecka!
Podstawą wszystkich zleceń są Warunki Handlowe (AGB) w aktualnej wersji niemieckiej.


1. Zlecenie

Tłumaczenie może być dostarczone w następujący sposób: jako wydruk, na dyskietce drogą pocztową, faksem lub e-mailem. Tłumaczenia są wykonywane wg przepisów normy DIN 2345. Zastrzega się korzystanie z usług osób trzecich.

2. Płatność

Termin zapłaty wynosi 14 dni po dostarczeniu rachunku. Tłumaczenie pozostaje własnością tłumacza do dnia zapłaty.

3. Poufność

Wszystkie zlecenia traktowane są poufnie. Na życzenie klienta może zostać wystawione szczególne oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania tajemnicy.

4. Odpowiedzialności

Tłumaczenia wykonywane są sumiennie, w dobrej wierze i wg stosownych norm DIN. Zleceniodawca proszony jest o sprawdzenie zgodności istotnych danych w przekazanych tekstach tłumaczonych z tekstem wyjściowym i o niezwłoczne zgłoszenie ewentualnych rozbieżności w celu naniesienia poprawki. Stwierdzone błędy zostaną niezwłocznie skorygowane bez dodatkowych kosztów. Odpowiedzialność za ewentualne szkody materialne wynikłe na skutek rażącego niedbalstwa i działania umyślnego w tłumaczeniu jest ograniczona do wysokości asekuracji stosownego ubezpieczenia od obowiązku odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem zawodu.


Kolonia, dn. 05 grudnia 2002 r
Design by
heilke.net